Nasze szkolenie ma pozwolenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Sprawdź

Cena: 1630 zł 1397 zł
(Najniższa cena w okresie 30 dni: 1397 zł)
Oszczędzasz aż 233 zł!
Wyjątkowa promocja! Zapisz się, zanim się zakończy!

Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Nie wychodzisz z domu i zdobywasz kwalifikacje! (przez internet)

 • A
 • A
 • A

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I ZWROTÓW
www.niania.pro

§1 Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności mowa o:

 1. Administratorze – należy przez to rozumieć Centrum Kształcenia AGAT Waldemar Ałdaś, Wiesław Zawadzki ul. Wiśniowa 26, 67-200 Głogów NIP: 6931064152, REGON: 390429235.
 2. Stronie Internetowej – należy przez rozumieć stronę www.niania.pro
 3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która korzysta z Serwisu Internetowego.
 4. RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 5. Przelewy24 – należy przez to rozumieć PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 6. Bramce Płatności – należy przez to rozumieć obsługę płatności bezgotówkowych zapewnianą przez Przelewy24.pl na zasadach określonych w regulaminie dostępnym pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin. BLIK oraz płatność kartą przez platformę stripe.com

§2 Polityka Prywatności

 1. We wszystkich sprawach związanych z Polityką Prywatności Użytkownik może skontaktować się z Administratorem przesyłając wiadomość na adres waldemaraldas@gmail.com  
 2. Polityka Prywatności dostępna jest na Stronie Internetowej i może być przez Użytkownika w każdym czasie odczytana, pobrana, a jej treść utrwalona w szczególności poprzez jej wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
 3. Polityka Prywatności obowiązuje od dnia jej publikacji na Stronie Internetowej.
 4. Zmiany Polityki Prywatności obowiązują od dnia ich publikacji na Stronie Internetowej.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje postanowień Polityki Prywatności lub wprowadzonych do niej zmian powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej.

§3 Dane osobowe

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika rozpoczyna się z chwilą skorzystania przez niego z funkcjonalności Serwisu Internetowego, a w szczególności wprowadzenia danych do udostępnianych na nim formularzy kontaktowych lub przesłania korespondencji na adres waldemaraldas@gmail.com  lub inny z domeny niania.pro
 2. Przetrwanie danych osobowych Użytkownika może następować w celu:
  1. podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy, w związku z zawarciem umowy, realizacją postanowień umowy i rozliczeniem realizacji umowy której stroną jest Użytkownik tj.  w celu o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. dochodzenia przez Administratora roszczeń lub dla celów dowodowych związanych z wykonywaniem umowy łączącej Administratora i Użytkownika tj. wykonywania prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  3. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowego i rachunkowości, które obciążają na Administratora tj. w celu o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 3. W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do Bramki Płatności w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez niego na rzecz Administratora przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bramkę Płatności na rzecz Administratora. W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do Bramki Płatności w celu weryfikacji przez Bramkę Płatności należytego wykonania umów zawartych z Administratorem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Bramką Płatności.
 4. Przetrwanie danych osobowych Użytkownika może następować również na podstawie wyrażonej przez niego zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 5. Administrator zwróci się do Użytkownika o zgodę lub zawiadomi go, jeżeli zaistnieje konieczność przetwarzania jego danych osobowych w innych niż wskazane powyżej celach. W każdym jednak przypadku Administrator wskaże Użytkownikowi podstawę prawną do przetwarzania jego danych osobowych.
 6. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mają podmioty zapewniające obsługę księgową przedsiębiorstwa, podmioty zapewniające obsługę prawną przedsiębiorstwa, upoważnieni pracownicy i zleceniobiorcy, podmioty dokonujące przewozu produktu oraz świadczące obsługę płatności, a także inne podmioty wskazane w Polityce Prywatności. Podmioty te na mocy odrębnych umów zostały zobowiązane przez Administratora do zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych im danych osobowych Użytkowania oraz do przetwarzania tych danych jedynie w celach wskazanych przez Administratora.
 7. Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą uzyskać także podmioty uprawnione do zwrócenia się o udostępnienie tych danych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 8. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkownika poza teren Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 9. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika jedynie przez okres istnienia podstawy prawnej do takiego przetwarzania.
 10. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika z powołaniem się na swój uzasadniony interes okres przechowywania tych danych nie będzie przekraczać sześciu (6) lat w celu rozpoznania ewentualnych roszczeń Użytkownika. Administrator będzie okresowo weryfikował cel i zasadność przechowywania danych osobowych Użytkownika.
 11. W każdym przypadku, gdy podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, a Użytkownik zgodę tę cofnie lub ograniczy Administrator niezwłocznie podejmie działania mające na celu zaprzestanie lub zmodyfikowanie zakresu w jakim przetwarza on dane osobowe Użytkownika.
 12. Użytkownikowi przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  2. prawo otrzymania kopii swoich danych osobowych;
  3. prawo do poprawiania (sprostowania) swoich danych osobowych;
  4. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  5. prawo do żądania ograniczenia zakresu w jakim przetwarzane są jego dane osobowe;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w związku z jego szczególną sytuacją;
  7. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 13. Administrator poucza Użytkownika, że:
  1. podanie przez niego swoich danych osobowych jest dobrowolne;
  2. dokłada najwyższej staranności, aby chronić jego dane osobowe w sposób prawem przewidziany oraz z zachowaniem powszechnie stosowanych standardów bezpieczeństwa ich przechowywania;
  3. w celu wykonania swoich praw może skierować do Administratora związane z nim żądanie poprzez jego przesłanie na adres iodosobowych@gmail.com
  4. może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że Administrator przetwarza jego dane osobowe bez podstawy prawnej lub z naruszeniem prawa.
 14. W przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§4 Polityka Cookies

 1. Administrator poucza Użytkownika, że:
  1. ciasteczka (ang. cookies) stanowią informacje tekstowe przesyłane do Użytkownika przez serwer obsługujący Stronę Internetową;
  2. ciasteczka są każdorazowo zapisywane oraz przechowywane na urządzeniu z jakiego Użytkownik korzysta do przeglądania zasobów Strony Internetowej;
  3. ciasteczka zawierają informacje o Stronie Internetowej;
  4. korzystając z Strony Internetowej wyraża zgodę na wykorzystywanie ciasteczek zgodnie z Polityką Prywatności.
 2. Ciasteczka służą Administratorowi do:
  1. optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej przez Użytkownika;
  2. dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika;
  3. do prowadzenia anonimowych statystyk dotyczących Strony Internetowej;
  4. korzystania z Internetowych narzędzi marketingowych;
  5. do kierowania do Użytkownika spersonalizowanych reklam.
 3. Administrator wykorzystuje na Stronie Internetowej następujące rodzaje ciasteczek:
  1. ciasteczka umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej (np.: uwierzytelniające pliki);
  2. ciasteczka odpowiedzialne za bezpieczeństwo Strony Internetowej (np.: odpowiedzialne za wykrywanie nadużyć);
  3. ciasteczka odpowiedzialne za zbieranie informacji o Stronie Internetowej (np.: zbierające informacje o sposobie korzystania ze Strony Internetowej);
  4. ciasteczka odpowiedzialne za zapamiętywanie ustawień Użytkownika związanych ze Stroną Internetową (np.: w zakresie języka, regionu, rozmiaru czcionki etc.).
  5. ciasteczka umożliwiające korzystanie z aplikacji i serwisów zewnętrznych (Youtube, Facebook, Instagram etc.).

§4 Zgoda

 1. Przystępując do korzystania ze Strony Internetowej Użytkownik wyraża zgodę na:
   1. korzystanie przez Administratora z ciasteczek określonych w Polityce Prywatności;
   2. zbieranie, przekazywanie i wykorzystywanie jego danych przez Administratora w celu zapewnienia mu spersonalizowanych reklam;
   3. utrwalenie i przechowywanie przez Administratora dowodu udzielenia powyższej zgody
 2. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z ciasteczek poprzez zaprzestanie korzystania ze Strony Internetowej lub zmianę ustawień wykorzystywanej przez siebie przeglądarki internetowej:
   1. Opera – https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
   2. Safari – https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-sfri11471/mac
   3. Edge – https://support.microsoft.com/en-gb/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
   4. Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647

§5 Narzędzia

 1. Administrator wykorzystuje na Stronie Internetowej następujące narzędzia zapewniane przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA):
  1. Google Analytics – https://analytics.google.com/
  2. Google Ads – https://ads.google.com/
 2. Użytkownik może zapoznać się z zasadami korzystania z ciasteczek przez Google LLC na stronie https://policies.google.com/technologies/cookies.
 3. Administrator wykorzystuje na Stronie Internetowej następujące narzędzia zapewniane przez Meta Inc.(1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA, dawniej Facebook Inc.):
  1. Facebook Pixel – https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel
  2. Facebook Ads – https://www.facebook.com/business/ads/
 4. Użytkownik może zapoznać się z zasadami korzystania z ciasteczek przez Meta Inc. na stronie https://www.facebook.com/policy/cookies/.
 5. Administrator poucza Użytkownika, że:
  1. wykorzystuje powyższe narzędzia w celu śledzenia i analizowania zachowania i działań podejmowanych przez Użytkownika na Stronie Internetowej w celu usprawnienia jej działania lub wyświetlania Użytkownikowi spersonalizowanych reklam;
  2. powyższe narzędzia posiadają dostęp do informacji związanych ze sposobem korzystania ze Strony Internetowej przez Użytkownika korzystaniem z Serwisu Internetowego, ale informacje te mają one charakter anonimowy i nie pozwalają one na ustalenie jego tożsamości.

§6 Serwer

 1. Strona Internetowa znajduje się na serwerze udostępnianym Administratorowi przez ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C. ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198 33-100 Tarnów.
 2. Administrator poucza Użytkownika, że:
  1. dla korzystania ze Strony Internetowej koniecznym jest kierowanie przez przeglądarkę zapytań do serwera, na którym się ona znajduje;
  2. zapytania przeglądarki kierowane do serwera zapisywane są w jego logach;
  3. logi serwera archiwizują m.in. następujące dane dotyczące wykorzystywanego przez niego urządzenia: adres IP, data, czas, rodzaj przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego;
  4. dane gromadzone w logach serwera mają charakter anonimowy i nie pozwalają one na ustalenie jego tożsamości.

§7 Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje do Administratora.
 2. Jeżeli reklamacja Użytkownika Konsumenta zawiera żądania, o których mowa w art. 5615 kc, a Administrator nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni to uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 3. Postanowienia Regulaminu o reklamacji stosuje się odpowiednio do Użytkownika Przedsiębiorcy z zastrzeżeniem, że brak odpowiedzi Administratora na zgłoszenie wad (reklamację) nie stanowi uznania zgłoszenia (reklamacji) w całości ani w części za zasadnego.
 4. Użytkownik Konsument może składać reklamację:
  1. za pośrednictwem poczty tradycyjnej – na adres Centrum Kształcenia AGAT Waldemar Ałdaś Waldemar Ałdaś, Wiesław Zawadzki ul. Wiśniowa 26, 67-200 Głogów
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres waldemaraldas@gmail.com
 5. Użytkownik Przedsiębiorca może składać reklamację wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres waldemaraldas@gmail.com
 6. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane identyfikujące Użytkownika Konsumenta;
  2. dane identyfikujące transakcję lub numer faktury VAT;
  3. zwięzłe określenie przedmiotu reklamacji;
  4. zwięzłe określenie oczekiwań Użytkownika Konsumenta co do sposobu załatwienia reklamacji przez Administratora;
  5. inne informacje które Użytkownik Konsument uzna za przydatne przy rozpoznawaniu reklamacji.
 7. Użytkownik Konsument zobowiązany jest współdziałać z Administratorem w celu umożliwienia mu sprawnego rozpoznania reklamacji.
 8. Adminstrator rozpoznaje reklamacje w następujących terminach:
  1. jeżeli reklamacja jest oczywiście uzasadniona – niezwłocznie;
  2. jeżeli reklamacja wymaga zwykłych czynności związanych z ustalaniem stanu faktycznego – do siedmiu (7) Dni Roboczych;
  3. jeżeli reklamacja wymaga znacznych nakładów czasu i pracy związanych z ustalaniem stanu faktycznego – do dziesięciu (10) Dni Roboczych;
  4. w każdym przypadku – do czternastu (14) dni.
 9. Brak odpowiedzi Administrator na reklamację Użytkownika Konsumenta poczytuje się za uznanie jej w całości za zasadną.
 10. Po otrzymaniu reklamacji Administrator:
  1. niezwłocznie przystąpi do rozpatrywania reklamacji;
  2. może zwrócić się do Użytkownika Konsumenta o dalsze informacje i wyjaśnienia, jeżeli będzie to konieczne dla prawidłowego rozpoznania reklamacji;
  3. może przystąpić do oględzin wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika Konsumenta.
 11. Na podstawie ustalonego przez siebie stanu faktycznego Administrator może:
  1. uwzględnić reklamację w całości i spełnić świadczenie, którego żąda Użytkownik Konsument lub świadczenie ekwiwalentne, na które Użytkownik Konsument wyraził zgodę;
  2. uwzględnić reklamację w części i częściowo spełnić świadczenie, którego żąda Użytkownik Konsument wskazując jednocześnie na przyczyny i podstawy dla których nie mógł uwzględnić reklamacji w całości;
  3. nie uwzględnić reklamacji wskazując przyczyny i podstawy dla których nie mógł uwzględnić reklamacji w całości ani w części;
  4. wystąpić do Użytkownika Konsumenta z propozycją zawarcia ugody, jeżeli okoliczności sprawy nasuwają istotne wątpliwości co do zasadności stanowisk obydwóch stron.
 12. Rozstrzygając o zasadności reklamacji Administrator przedstawia Użytkownikowi Konsumentowi swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 13. Uznając reklamację za zasadną w całości lub w części Administrator poinformuje Użytkownika Konsumenta o przewidywanym terminie załatwienia sprawy.
 14. W przypadku sporu z Administratorem Użytkownik Konsument może:
  1. zwrócić się o mediację do Rzecznika Praw Konsumentów w trybie określonym ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184);
  2. zwrócić się o mediację do Inspekcji Handlowej w trybie określonym ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.).
  3. skorzystać z postępowania pojednawczego określonego w art. 184 kpc i dalsze składając wniosek we właściwym miejscowo Sądzie Powszechnym;
  4. wnieść skargę na Administrora za pośrednictwem witryny internetowej dla rozstrzygania sporów konsumenckich Platforma ODR dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr

§8 Polityka Zwrotów

 1. Użytkownik może odstąpić od zwartej umowy, jeżeli uprawnienie takie wynika z:
  1. przepisów Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw;
  2. treści umowy.
 2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu.
 3. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu przez Użytkownika liczony jest od dostarczenia przedmiotu umowy Użytkownikowi Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy przez Użytkownika Konsumenta wystarczającym jest nadanie oświadczenia przed upływem terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu na pośrednictwem poczty elektronicznej jest skuteczne przy spełnieniu warunków określonych w art. 61 §2 kc.
 5. W każdym przypadku Administrator niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi Konsumentowi otrzymanie jego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Odstąpienie od umowy przez Użytkownika skutkuje:
  1. uznaniem umowy za niezawartą (anulowanie Zamówienia);
  2. powstaniem obowiązku Administratora do zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, niezwłocznie a w każdym przypadku nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Użytkownika. Zwrot płatności nastąpi w sposób analogiczny do tego w jaki zostały one przez Użytkownika wniesione, chyba że ten zgodzi się na inny sposób zwrotu świadczenia, który nie będzie skutkował dla niego jakimikolwiek kosztami.

Nasze atuty

 • Kurs prowadzimy od 2012 roku!
 • Niespełna 1500 zadowolonych absolwentów kursu!
 • Stawiamy na Twoją wiedzę!
 • Mamy 99% zdawalności!
 • Na naszych szkoleniach masz kontakt z żywym wykładowcą, a nie z automatem!

Zapisz się wstępnie

Możesz rozpocząć w każdej chwili.
Nie musisz czekać na zebranie się grupy. Pamiętaj, że jest to kurs internetowy. Możesz ukończyć szkolenie nawet w 1 miesiąc! Szkolenie odbywa się za pośrednictwem Internetu w dogodnym dla uczestnika czasie.

 

 

Wstępna rejestracja do niczego nie zobowiązuje. Dostaniesz od nas więcej informacji.

 

Koordynator szkolenia

Waldemar Ałdaś
Masz pytanie? Dzwoń
tel. +48 604 447 504
8.00-18.00 (pon.sob.)
e-mail: studia.szkolenia@gmail.com

Kierownik szkolenia

Małgorzata Silny

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel akademicki na uczelniach pedagogicznych, autorka wielu publikacji, koordynatorka ogólnopolskich projektów, trener umiejętności psychospołecznych.

Psycholog

Agnieszka Nomejko

Agnieszka Nomejko Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, seksuolog kliniczny, praktykująca psychoterapeutka poznawczo-behawioralną. Studia magisterskie i doktorskie ukończyła w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwentka studiów podyplomowych „Pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii” i Szkoły Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Psychologii Klinicznej i Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka artykułów naukowych i kierownik projektów badawczych.

Psycholog

Jan Szczepanik

Jan Szczepanik Psycholog, przedsiębiorca, trener biznesu i NGO. Konsultant ochrony danych osobowych i efektywności organizacji. Autor programów szkoleniowych. Koordynator projektów szkoleniowych i edukacyjnych. Koordynator konferencji, szkoleń i gier miejskich. Instruktor harcerski, miłośnik gór i podróży rowerowych. Aktywnie szkoli i prowadzi zarówno zespoły biznesowe, jak i zespoły wolontariuszy organizacji pozarządowych.

Pedagog

Agnieszka Szczepanik

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego o specjalności Edukacja Kreatywna z Medialną oraz Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Pracowała przez 7 lat jako nauczyciel klas I – III. Instruktorka harcerska, trener organizacji pozarządowych i animator.  Uczestniczka i koordynatorka projektów edukacyjnych. Obecnie dyrektor opolskiego oddziału EDUN Korepetycje.

Położna

Paulina Nowińska

Magister położnictwa, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Ma duże doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3, w tym także jako położna w żłobku. Jest instruktorem BLS-AED.

Ratownik medyczny

Maciej Stańczak

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Specjalista w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Pracował jako ratownik w Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu. Instruktor pierwszej pomocy, ratownik WOPR, strażak ochotnik. Wielokrotny laureat czołowych miejsc na zawodach z zakresu ratownictwa medycznego.

Prawniczka

Anna Mazurczak

Adwokat. Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Instruktorka harcerska, komendantka obozów, instruktorka pierwszej pomocy, koordynatorka ogólnopolskich projektów edukacyjnych. Pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Specjalista ds. emisji głosu

Katarzyna Radochońska

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Wydział Aktorski we Wrocławiu oraz logopedii na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczka wielu kursów i warsztatów dotyczących emisji głosu, min. Warsztatów wokalnych u Olgi Szwajgier i Magdy Navarrete oraz zajęć emisyjnych u Agnieszki Borowiec. Prowadzi prywatną praktykę indywidualnej pracy z głosem.